Zahraničné a medzinárodné inštitúcie • okr. Ružomberok a okolie

Live in Panama

1. Požiadavky na rezidenciu v Paname. 2. Ako sa stať rezidentom v Paname. 3. Proces imigrácie do Panamy. 4. Typy rezidencie v Paname. 5. Trvalá rezidencia v Paname. 6. Rezidencia prostredníctvom investície v Paname. 7. Panamské víza pre krajiny.

143 kmSenica

Evropsko - africká asociace pro rozvoj Česká republika

Sdružování subjektů se zájmem o Afriku. Tvorba a mezinárodní podpora projektů pro rozvoj afrických států.

Křesťanská mezinárodní solidarita

Zabýváme se prosazováním mezinárodního respektu k právu každého člověka svobodně si zvolit a vyznávat náboženství či víru.

Jozef Murgaš – významný slovenský vynálezca - VEDA NA DOSAH

vedanadosah.cvtisr.sk/ine/jozef-murgas-vyznamny- …

Jozef Murgaš ako prvý človek na svete uskutočnil bezdrôtový prenos ľudského hlasu, ktorý sa stal základom bezdrôtového prenosu a vysielania pre rádio. Princíp tohto prenosu sa dodnes používa pre analógové rozhlasové a televízne vysielanie. Jozef Murgaš bol vynálezca, politik, signatár, reverend, kňaz, umelec a maliar. Priekopník bezdrôtovej komunikácie, ktorý si ...

SMER - SD | Slovenská sociálna demokracia | Kontakt

strana-smer.sk/kontakt

Medzinárodná tajomníčka strany SMER - SD International secretary of SMER - SD ... Okresné organizácie SMER - SD v Banskobystrickom kraji. Popis Kontakt ... 034 01 Ružomberok tel.: 0915 958 174 e-mail: okresrk@strana-smer.sk: Turčianske Teplice:

Katolícka univerzita v Ružomberku – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Katol%C3%ADcka_univerzita_ …

034 01 Ružomberok. Telefón. +421 44 430 46 93. Oficiálny web. ku.sk. Oficiálny e-mail. info@ku.sk. Katolícka univerzita v Ružomberku so sídlom v Ružomberku je „verejná vysoká škola s konfesijným charakterom“. [1] Katolícka univerzita v Ružomberku bola zriadená zákonom č. 167/2000 Z.z. z 10. mája 2000.

Informácie a pomoc v súvislosti s vojnou na Ukrajine - Migračné ...

www.mic.iom.sk/sk/novinky/757-info-ukrajina.html

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – Oddelenie asistovaných dobrovoľných návratov. Info linka: 0850 211 262 (len z územia SR) Zo zahraničia: +421 905 329 228 Aplikácie Telegram a Signal: +421 905 329 228 (len hlasové služby) email: www.avr.iom.sk https://avr.iom.sk/kontakty [späť na obsah] Viac informácií a ďalšie ...

Katolícka univerzita v Ružomberku

www.ku.sk

Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou. Je členom Európskej asociácie univerzít. Realizuje celoživotné vzdelávanie.

List of twin towns and sister cities in Slovakia - Wikipedia

en.wikipedia.org/wiki/List_of_twin_towns_and_sis …

List of twin towns and sister cities in Slovakia. Tools. Map of Slovakia. This is a list of municipalities in Slovakia which have standing links to local communities in other countries known as "town twinning" (usually in Europe) or "sister cities" (usually in the rest of the world).

Google

www.google.sk

Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.

Matrika Ružomberok

www.ruzomberok.sk/matrika-0.html

Do knihy úmrtí vedenej matričným úradom Ružomberok sa zapisujú úmrtia, ktoré nastali na území mesta Ružomberok a obciach Štiavnička, Liptovská Štiavnica a Ludrová. Pozostalí vybavia úmrtie priamo na matrike, alebo prostredníctvom pohrebnej služby, ktorú splnomocnili na tento úkon. Čo je potrebné predložiť:

Katedra manažmentu | Katedry | Pedagogická fakulta Katolíckej ...

www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/pedagogi …

Katedra manažmentu. Štúdium na Katedre manažmentu PF KU je zabezpečované predovšetkým internými zamestnancami so špecializáciou v oblasti manažmentu a príbuzných disciplín. Tento kolektív je doplnený o odborníkov z manažérskej praxe, ktorí sa podieľajú na výučbe vybraných predmetov.

Špeciálne didaktiky predmetov vo výchove a vzdelávaní žiakov s ...

www.academia.edu/26221995/%C5%A0peci%C3%A1lne_di …

V učebnici Špeciálne didaktiky predmetov vo výchove a vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím III. autori spracovali tému špeciálnych didaktík troch vzdelávacích oblastí: Človek a príroda, Človek a svet práce, Zdravie a pohyb. Autori sa usilovali

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne: English - tnuni.sk

tnuni.sk/uchadzaci/foreign-student-s-guide/alexa …

Poštová adresa Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študentská 2 911 50 Trenčín Slovenská republika Telefonický kontakt

Geodézia a kartografia | ÚGKK SR

www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/geodezia-kartografia

Geodézia a kartografia. Geodézia- matematická, fyzikálna a technická veda zaoberajúca sa určovaním tvaru a rozmerov Zeme, meraním a zobrazovaním tvaru, rozmerov a priestorovej polohy predmetov na zemskom povrchu alebo pod ním vzhľadom na geodetické body priestorovej siete, trigonometrickej siete, nivelačnej a gravimetrickej siete v priestore a čase s predpísanou presnosťou a ...

SAV - Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

www.sav.sk

Slovenská akadémia vied vykonáva špičkový základný výskum, dlhodobý strategický a aplikovaný výskum a vývoj a poskytuje prístup k vedeckej infraštruktúre.

Predškolská a elementárna pedagogika - Pedagogická fakulta KU ...

eduworld.sk/sd/4146/katolicka-univerzita-v-ruzom …

Obsah študijného programu vyplýva zo študijného odboru 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika. Absolvent je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich výchovných a vzdelávacích disciplínach, v inštitúciách predškolskej výchovy a v zariadeniach voľnočasových aktivít detí mladšieho školského veku ...

Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam

www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/ …

Medzinárodné organizácie. Fórum Ázie a Európy (ASEM) Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Rozvojová spolupráca. Podpora dobrého riadenia verejných financií; Podpora príležitostí pre súkromný sektor a inovácie; Medzinárodná ochrana investícií. Arbitrážne spory; Finančné vzťahy s EÚ . Predvstupové ...

Slovenský Rybársky Zväz – 95 rokov | Rada SRZ – oficiálna stránka ...

www.srzrada.sk

Slovenský Rybársky Zväz – 95 rokov | Rada SRZ – oficiálna stránka – Petrov zdar! XIV. Snem SRZ, 15.-16.10. 2022.

Osobitná matrika, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa

www.minv.sk

Nariadenie sa nevzťahuje na VL vydané orgánmi tretích štátov. Žiadosť možno podať poštou na adresu Ministerstvo vnútra SR, osobitná matrika, Drieňová 22, 826 86 Bratislava. Žiadosť možno podať e-mailom, potvrdenie o platbe je potrebné priložiť ako prílohu. Žiadosť možno podať prostredníctvom elektronickej služby cez ...

Jízdní řády IDOS.cz

cp.hnonline.sk/vlak/spojenie

IDOS umožňuje vyhledání spojení v jízdních řádech vlaků, autobusů, MHD a letadel. Vyhledává spojení různých dopravců a zobrazuje aktuální polohy vlaků a autobusů. Pro vyhledané spojení lze zakoupit jízdenky přímo v aplikaci IDOS.

Vzdelávanie v profesijnom rozvoji | Ministerstvo školstva, vedy ...

www.minedu.sk/vzdelavanie-v-profesijnom-rozvoji

Vzdelávanie sa poskytuje ako jednoduchý program vzdelávania, ktorý je uceleným programom určovania, dosahovania a overovania cieľov, obsahu, metód a foriem vzdelávania, jeho hodnotenia, organizácie a riadenia, alebo program vzdelávania členený na moduly; modulom programu vzdelávania je samostatná, ucelená, záväzná, časová a ...

Štátne archívy na Slovensku - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk

d) archívy právnických osôb a archívy fyzických osôb, ktoré sú orgánmi verejnej moci, f) súkromné archívy sú archívy právnických osôb a archívy fyzických osôb. Ministerstvo vnútra SR zriaďuje štátne ústredné archívy a štátne archívy s regionálnou pôsobnosťou ako svoje zariadenia bez právnej subjektivity na ...

Žilinský samosprávny kraj - ŽSK

www.zilinskazupa.sk

Žilinský samosprávny kraj vypisuje. 01.02.2023 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu ŽSK na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2023. Poslanci schválili rozpočet ŽSK na roky 2023 – 2025.

Správa vodných tokov a správa povodí vodných tokov

www.minzp.sk/voda/sprava-vodnych-tokov-sprava-po …

Správca vodohospodársky významných vodných tokov v zmysle ustanovenia § 80d ods. 4 a v spojitosti s § 80 ods. 5 druhej vety vodného zákona bol povinný prevziať správu vodných tokov do 31. decembra 2019, ak ministerstvo neprevedie správu na inú osobu podľa § 51 ods. 1 vodného zákona. Ministerstvo životného prostredia SR k 1 ...

Titulná stránka -... - UPVS

www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka

Plánovaná odstávka Portálu elektronických služieb ÚPV SR. Vážení používatelia, dňa 2. júna 2023 (piatok) od 7.00 h do 15.00 h bude prebiehať plánovaná odstávka Portálu elektronických služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR. V uvedenom čase nebude možné prihlasovať sa na tento portál a ani využívať jeho služby.